Illinois Indiana Steak

48 Oz. Steak Challenge at Sam’s Steakhouse

48 oz steak challenge at sam's steakhouse

A lot of you have been coming here looking for steak challenges so I decided that I’d bring you another large steak challenge today. This one isn’t quite as big as The Big Texan previously featured on the site, but it’s still a good hunk of meat. And since it’s smaller than the other steak challenges the time limit is also greatly reduced. You’re going to have to hustle to finish this thing off in the allotted time.

Where: Sam’s Steakhouse
Terre Haute, IN and Marshall, IL
http://samssteakhouse.org

Challenge: Eat a 48 oz. steak
Time Limit: 20 minutes
People: 1
Prize: Steak is free if completed along with a T-shirt.
Rules: No rules mentioned on the website, but make sure to ask your server before attempting the challenge.

[image is a 48 oz. steak, but not from Sam’s Steakhouse]

1 Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vajra à°—ాà°°ు, à°¨ా à°¬్à°²ాà°—్ à°•ి à°&à33149;à°µ¸#3134;à°—&°¤ం!à°¤ెà°²&##137;à°—ుà°²ో à°®ూà°¸ à°¸ిà°¨ిà°®ాలకు à°¬ాà°—ా అలవాà°Ÿు పడి మనం à°•ూà°¡ా à°®ూà°¸ à°ª్à°°ేà°•్à°·à°•ులమై à°ªోà°¯ాం. à°•ొà°¤్à°¤ దనాà°¨్à°¨ి ఆస్à°µాà°¦ింà°šà°²ేం! à°¸ోà°·à°²్ సమస్యల à°®ీà°¦ à°¸ిà°¨ిà°®ాà°²ొà°¸్à°¤ే à°•à°¨ీà°¸ం à°¸్à°ªంà°¦ింà°šం! à°…à°¦ి మన పని à°•ాదనుà°•ుంà°Ÿాం! à°¸ిà°¨ిà°®ా à°…ంà°Ÿే à°°ెంà°¡ు à°—ంà°Ÿà°² à°Ÿైం à°ªాà°¸్ à°…à°¨ి, à°•ేవలం à°µిà°¨ోదమే à°¦ాà°¨ి లక్à°·్à°¯ం à°…à°¨ే à°®ైంà°¡్ à°¸ెà°Ÿ్ మనది. à°ª్à°š్! à°¶్à°¯ాం à°¬ెనగల్ à°¬ెంà°—ాà°²ీ ఏంà°Ÿంà°¡ీ, à°¹ైà°¦్à°°ాà°¬ాà°¦ు à°²ో à°ªుà°Ÿ్à°Ÿిà°¨ పక్à°•ా à°¹ైà°¦్à°°ాà°¬ాà°¦ీ! మన à°µాà°¡ే! à°ˆ à°¸ిà°¨ిà°®ా à°•్à°°ెà°¡ిà°Ÿ్ మనమే à°¤ీà°¸ుà°•ుంà°¦ాం!:-)

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better

Twitter

Facebook

Google+